Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận chung

DaihocCongdong đã làm việc một cách nỗ lực nhất để đảm bảo tất cả các thông tin được cung cấp trên website là hoàn toàn chính xác tại thời điểm này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thành thật lấy làm tiếc nếu có xảy ra các sự nhầm lẫn do sơ ý trong biên soạn và đăng tải.

Một khi sử dụng website này là bạn đã đồng ý những thỏa thuận được đưa ra kể từ ngày đầu tiên bạn sử dụng website. DaihocCongdong được quyền thay đổi những thỏa thuận này bất cứ thời điểm nào bởi những bản cập nhật mới nhất. Bạn có trách nhiệm xem lại những thông tin một cách thường xuyên để đảm bảo cập nhật những điều khoản mới nhất của thỏa thuận này. Sự tiếp tục sử dụng của bạn sau khi đã có những thay đổi cũng có nghĩa là bạn đã chấp nhận những thay đổi trong thỏa thuận của chúng tôi.

Bạn không được phép sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tải xuống hoặc chuyển thông tin của website dưới bất kỳ hình thức nào ngoại trừ các thông tin cá nhân của bạn. Mọi yêu cầu khác phải có sự đồng ý của Đại học Cộng đồng. Bạn cũng đồng ý không mô phỏng, thay đổi hoặc tạo một công việc phát sinh từ các thông tin có trên website.

Tất cả người dùng khi truy cập vào website & cung cấp thông tin cho DaihocCongdong đều đồng ý cho DaihocCongdong sử dụng thông tin được cung cấp này một cách không giới hạn, không ràng buộc. Những thông tin này được đánh giá mức độ tin cậy là không chắc chắn và được DaihocCongdong sử dụng ở bất cứ hình thức nào mà chúng tôi chọn.

Nếu có sự xung đột giữa thỏa thuận này với những quy định, điểu khoản dành riêng cho khu vực khác trên website này thì sẽ căn cứ dựa trên thỏa thuận nào được ban hành mới nhất. Nếu có bất cứ điều khoản nào trong quy định này được xem là trái luật, không hợp lý hoặc không thể thực thi bởi các lý do luật pháp ở nơi mà bạn muốn sử dụng website DaihocCongdong, thì những phần nội dung, từ ngữ trong quy định này được cho là trái luật, không hợp lý hoặc không thể thực thi sẽ được cắt ra và xóa khỏi nội dung. Phần còn lại của thỏa thuận sẽ tiếp tục sử dụng và có hiệu lực như đã đề cập.

Nếu những thỏa thuận này không được thực hiện đầy đủ, việc sử dụng website này cần được hủy bỏ ngay lập tức.

Liên kết bên ngoài

Một số đường dẫn trên website này sẽ đưa bạn đến website khác. Những website này không thuộc quyền kiểm soát của DaihocCongdong và DaihocCongdong sẽ không chịu trách nhiệm về mặt nội dung hoặc bất cứ đường dẫn nào chứa trong những website mà bạn được dẫn đến. DaihocCongdong cung cấp những đường dẫn này chỉ mang tính chất tiện lợi, hoàn toàn không mang tính gợi ý, khuyến khích bạn sử dụng những đường dẫn này.